Erkens Groothandel

Slide background
Slide background
Slide background

Voorwaarden

Galvaniweg 1 6101 XH Echt. KvK nr:37646877

I. TOEPASSELIJKHEID
Op alle aanbiedingen onzerzijds gedaan alsmede op door ons aanvaarde bestellingen zijn uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden van toepassing, tenzij door ons uit drukkelijk en schriftelijk anders is verklaard.
De wederpartij wordt geacht volledig te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

II. AANBOD\AANVAARDING
Alle aanbiedingen onzerzijds gedaan en in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend.
Aanvaarding onzerzijds van een bestelling geschiedt uitdrukkelijk schriftelijk of mondeling. Het door ons verzenden van een faktuur staat gelijk met een schriftelijke bevestiging dat een bestelling is aanvaard.

III. RISICO-CLAUSULE
Prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Mocht wegens onvoorziene omstandigheden de prijs van het overeengekomene gedurende het tijdvak gelegen tussen datum bestelling en datum levering wijziging ondergaan, dan zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
Doet het geval zoals vermeld in lid 2 zich voor en betreft het een prijsverhoging van meer dan 15%, dan kan de wederpartij binnen 8 dagen te kennen geven van de gesloten overeenkomst te willen afzien. Zo de wederpartij dit nalaat wordt zij geacht met de prijswijziging te hebben ingestemd.

IV. LEVERING
De zaken worden geacht door ons te zijn geleverd:
(a) bij levering af magazijn, zodra de zaken aan de wederpartij zijn overhandigd en/of op het vervoermiddel van de zijde van de wederpartij zijn geladen.
(b) bij franko levering, zodra de zaken aan het door de wederpartij opgegeven afleveringsadres zijn
bezorgd; Ter zake levering strekt de door de ontvanger c.q. diens gemachtigde te ondertekenen afleveringsbon tot bewijs.
Wanneer een gedeelte van de bestelling gereed is gekomen, kunnen wij te onzer keuze dit deelleveren of wachten tot de gehele bestelling gereed is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval van gedeeltelijke levering zijn wij gerechtigd voor wat betreft het geleverde gedeelte te faktureren.
Indien in de overeenkomst is opgenomen dat de wederpartij kan bepalen dat binnen een bepaalde termijn geleverd wordt, dan dient zij het gewenste tijdstip tenminste 14 dagen van tevoren schriftelijk aan ons mede te delen. Bij verstrijken van eerder genoemde termijn, zonder tijdig bericht van de wederpartij, zijn wij gerechtigd de zaken
voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan danwel bij gegronde redenen de overeenkomst te ontbinden.
Overschrijding van de leveringstermijn wegens overmacht kan ons niet worden toegerekend. Wij zijn alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij. Voor dat gedeelte dat reeds geleverd werd alvorens van overmacht sprake was kan door ons betaling worden gevorderd.

V. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Ongeacht het bepaalde in artikel IV gaat de eigendom van de zaken op de wederpartij eerst over nadat al hetgeen ons met betrekking tot deze zaken, met inbegrip van eventuele rente en kosten, is voldaan
De wederpartij is niet gerechtigd de zaken, zolang deze nog niet zijn betaald, aan derden uit welke hoofde dan ook, over te dragen, dan wel op enigerlei wijze te bezwaren.

VI. TRANSPORT
Bij een order met een faktuurwaarde van minder dan € 650,00 exclusief BTW vindt levering af magazijn plaats,
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Bij een order met een faktuurwaarde van meer dan € 650,00 exclusief BTW vindt de levering franko plaats, mits het opgegeven afleveringsadres zonder noemenswaardige bezwaren en extra kosten bereikbaar is.
Bij levering franko is in de overeengekomen prijs de vrachtprijs inbegrepen.
Bij levering af magazijn worden eventueel door ons betaalde vrachtkosten en/of door ons gemaakte administratiekosten bij de wederpartij in rekening gebracht.

VII.PRIJS
De door ons berekende prijzen zijn exclusief B.T.W.

VIII. BETALING
Alle betalingen aan ons geschieden netto binnen 14 dagen na fakluurdatum op het door ons vermeld rekeningnummer, tenzij een andere betalingsregeling uitdrukkelijk en schriftlelijk is overeengekomen.
Indien niet op de vervaldag het alsdan verschuldigde is betaald, is de wederparlij in verzuim zonder dat daarloe enige ingebrekestelling is vereist en wordt vanaf de vervaldatum de op dat moment geldende wettelijke rente door berekend. Alsdan behouden wij ons tevens het recht voor het geleverde terug te vorderen.
Wij zijn te allen tijde gerechtigd zekerheidsstelling door de wederparlij te verlangen voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen alvorens door ons enige (verdere) levering wordt gedaan.
Indien wij na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van feiten en\of omstandigheden welke ons goede grond geven te vrezen dat de wederparlij haar betalingsverplichtingen uit de gesloten overeenkomst niet zal nakomen, behouden wij ons het recht voor de levering op te schorlen c.q. de overeenkomst te ontbinden.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan ons verschuldigde, zijn voor rekening van de wederparlij en zullen door ons incassobureau in rekening worden gebracht, verhoogd met 3% rente welke wij zullen berekenen

IX. RETOURZENDINGEN
Retourzendingen worden uitsluitend na voorafgaande toestemming onzerzijds aangenomen en mits hierom binnen 8 dagen na levering door de wederpartij is verzocht.
Retourzendingen dienen altijd franko te geschieden.

X. AANSPRAKELIJKHEID
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade door de wederpartij en/of derden geleden tengevolge van het door ons geleverde, voor zover het ontstaan van die schade niet aan ons is te wijten doch direct het gevolg is van fouten van anderen zoals producent, tussenpersoon en/of (vanwege) de wederpartij.

XI. ONTBINDING
In geval van ontbinding wordt de aan ons verschuldigde overeengekomen prijs, onder aftrek van hetgeen daarvan reeds is voldaan en van de door ons nog niet gemaakte kosten onmiddelijk opeisbaar.

XII. GESCHILLEN
Geschillen zullen onderworpen worden aan de bevoegde kantonrechter te Echt c.q. de arrondissementsrechtbank te Roermond

XIII. SLOTBEPALINGEN
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond
Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen indien dit wenselijk en/of noodzakelijk is.
Minimum orderbedrag € 250,00